Tour Option

Tour I : Tour the Brastagi (1 day)

Tour II : Tour the Parapat (1 day)

Tour III : Tour the Brastagi and Parapat (2 day 1 night)

Tour IV : Tour the Tangkahan (1 day 1 night)

Tour V : Tour the Nias (3 day 2 nights)

Tour VI : Medan City Tour  (1 day)